T-shirt "Make Laowai Great Again"
老外 lǎowài
«Foreigner» (slang)

Buy:
Taobao

AliExpress

Amazon (USA)